สัญลักษณ์สถานี
  หมายถึง สถานีตรวจวัดระดับน้ำ
  หมายถึง สถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝน
สัญลักษณ์สถานการณ์น้ำ
ปกติ
เฝ้าระวัง
เตือนภัย
ขัดข้องไม่เกิน 1 ชั่วโมง
ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน
ขัดข้องเกิน 3 วัน
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ Early Warning System (E)
กรมชลประทาน (R) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (H)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
สถานการณ์ล่าสุด ณ วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 05:08 น.
สถานีตรวจวัด วัน-เวลาข้อมูล ปริมาณฝนสะสม (มม.) ระดับน้ำ
(ม.รทก.)
ปริมาณน้ำ
(ม³/วินาที)
สถานการณ์
15 นาที 12 ชม. 24 ชม. ปริมาณฝน ระดับน้ำ
สนามกีฬาเทศบาลตำบลวังกะ 07/07/2565 05:08 0.0 9.0 15.0 n/a n/a
สะพานดาวดึงส์ 07/07/2565 05:08 0.0 0.0 0.5 57.10 119.00
สะพานบ้านเก่า 07/07/2565 05:08 0.0 0.0 0.0 26.79 163.80
โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 07/07/2565 05:08 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สะพาน กฟผ.อุทิศ 07/07/2565 05:08 0.0 0.0 0.0 41.20 303.40
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 07/07/2565 05:08 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สะพานบ้านหนองปรือ 07/07/2565 05:08 n/a n/a n/a 141.57 0.00
สะพานบ้านบึงหัวแหวน 07/07/2565 05:08 0.0 0.0 0.0 71.51 4.35
สะพานตะนาวศรี 07/07/2565 05:08 n/a n/a n/a 104.55 7.90
สะพานวังปลาหมู 07/07/2565 05:08 n/a n/a n/a 23.01 98.95
สะพานแควใหญ่ 07/07/2565 05:08 0.0 0.0 0.0 24.53 125.10
สะพานบ้านท่าเรือ 07/07/2565 05:08 n/a n/a n/a 6.67 123.41
สะพานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี 06/07/2565 03:58 0.0 0.0 0.0 8.32 106.00
สะพานธนะรัชต์ 30/06/2565 21:56 0.0 0.0 0.0 1.07 -999.00
สะพานสมเด็จพระศรีสุริเยนทร์ 07/07/2565 05:08 0.0 2.5 2.5 0.32 -999.00