สัญลักษณ์สถานี
  หมายถึง สถานีตรวจวัดระดับน้ำ
  หมายถึง สถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝน
สัญลักษณ์สถานการณ์น้ำ
ปกติ
เฝ้าระวัง
เตือนภัย
ขัดข้องไม่เกิน 1 ชั่วโมง
ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน
ขัดข้องเกิน 3 วัน
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ Early Warning System (E)
กรมชลประทาน (R) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (H)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
สถานการณ์ล่าสุด ณ วันที่ : 31 มีนาคม 2566 06:47 น.
สถานีตรวจวัด วัน-เวลาข้อมูล ปริมาณฝนสะสม (มม.) ระดับน้ำ
(ม.รทก.)
ปริมาณน้ำ
(ม³/วินาที)
สถานการณ์
15 นาที 12 ชม. 24 ชม. ปริมาณฝน ระดับน้ำ
สนามกีฬาเทศบาลตำบลวังกะ 31/03/2566 06:47 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สะพานดาวดึงส์ 31/03/2566 06:47 0.0 0.0 0.0 57.18 135.20
สะพานบ้านเก่า 31/03/2566 06:47 0.0 0.0 0.0 26.49 163.80
โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 31/03/2566 06:47 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สะพาน กฟผ.อุทิศ 31/03/2566 06:47 0.0 0.0 0.0 41.24 309.80
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 31/03/2566 06:47 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สะพานบ้านหนองปรือ 31/03/2566 06:47 n/a n/a n/a 141.06 0.00
สะพานบ้านบึงหัวแหวน 31/03/2566 06:47 0.0 0.0 0.5 71.12 0.68
สะพานตะนาวศรี 31/03/2566 06:47 n/a n/a n/a 104.28 2.83
สะพานวังปลาหมู 31/03/2566 06:47 n/a n/a n/a 22.97 95.30
สะพานแควใหญ่ 31/03/2566 06:47 0.0 0.0 0.0 24.55 129.75
สะพานบ้านท่าเรือ 31/03/2566 06:47 n/a n/a n/a 4.77 0.00
สะพานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี 31/03/2566 06:47 0.0 0.0 0.0 7.16 15.00
สะพานธนะรัชต์ 31/03/2566 06:47 0.0 0.0 0.0 0.86 -999.00
สะพานสมเด็จพระศรีสุริเยนทร์ 31/03/2566 06:47 0.0 0.0 0.0 1.17 -999.00