ข้อมูลสถานี
รหัสสถานี : TC140605
ที่ตั้ง : ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
สถานีตรวจวัด : Rainfall, Water Level (Discharge)
ลุ่มน้ำย่อย : แม่น้ำแควใหญ่
ชื่อสถานี : สะพาน กฟผ.อุทิศ
พิกัด UTM : 14.218559, 99.226463
ลุ่มน้ำหลัก : ลุ่มน้ำแม่กลอง
ระดับ BM : 52.65 ม.รทก.
ข้อมูลลำน้ำ
ตลิ่งซ้าย : 52.69 ม.รทก. ตลิ่งขวา : 52.59 ม.รทก.
ระดับท้องน้ำ : 38.25 ม.รทก. ระดับหมุดหลักฐาน : 52.65 ม.รทก.
ระดับศูนย์เสา : 38.57 ม.รทก.      
เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน
  ระดับน้ำฝนปัจจุบัน :

0.00

มม. เฝ้าระวัง :

60.00

มม. วิกฤต :

90.00

มม.
เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ
ระดับน้ำปัจจุบัน :

41.21

ม.รทก. ปริมาณการไหลปัจจุบัน :

305.00

ลบ.ม./วินาที
เฝ้าระวังน้ำท่วม :

52.09

ม.รทก. วิกฤตน้ำท่วม :

52.59

ม.รทก.
เฝ้าระวังน้ำแล้ง :

40.97

ม.รทก. วิกฤตน้ำแล้ง :

39.92

ม.รทก.
ระดับน้ำ (ม.รทก.) 52.59 52.09 39.92 40.97 41.21 ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก.