ข้อมูลภาพตัดลำน้ำ
ระดับน้ำ (ม.รทก.) 14.82 14.32 4.27 5.09 5.68 ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก.
ภาw CCTV STATION : สะพานบ้านท่าเรือ (TC140101)

1 / 6
2 / 6

สะพานบ้านท่าเรือ - image001
สะพานบ้านท่าเรือ - image002