ข้อมูลภาพตัดลำน้ำ
ระดับน้ำ (ม.รทก.) 5.10 4.60 -4.67 -3.55 0.85 ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก.
ภาw CCTV STATION : สะพานธนะรัชต์ (TC140103)

1 / 6
2 / 6

สะพานธนะรัชต์ - image001
สะพานธนะรัชต์ - image002