ข้อมูลภาพตัดลำน้ำ
ระดับน้ำ (ม.รทก.) 2.52 2.02 -11.90 -10.56 -0.00 ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก.
ภาw CCTV STATION : สะพานสมเด็จพระศรีสุริเยนทร์ (TC140104)

1 / 6
2 / 6

สะพานสมเด็จพระศรีสุริเยนทร์ - image001
สะพานสมเด็จพระศรีสุริเยนทร์ - image002