ข้อมูลภาพตัดลำน้ำ
ระดับน้ำ (ม.รทก.) 0.00 0.00 0.00 0.00 ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก.
ภาw CCTV STATION : โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ (TC140502)

1 / 6
2 / 6

โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ - image001
โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ - image002