ข้อมูลภาพตัดลำน้ำ
ระดับน้ำ (ม.รทก.) 52.59 52.09 39.92 40.97 40.06 ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก.
ภาw CCTV STATION : สะพาน กฟผ.อุทิศ (TC140605)

1 / 6
2 / 6

สะพาน กฟผ.อุทิศ - image001
สะพาน กฟผ.อุทิศ - image002