ข้อมูลภาพตัดลำน้ำ
ระดับน้ำ (ม.รทก.) 28.28 27.78 22.61 23.40 24.57 ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก.
ภาw CCTV STATION : สะพานแควใหญ่ (TC140606)

1 / 6
2 / 6

สะพานแควใหญ่ - image001
สะพานแควใหญ่ - image002