ข้อมูลภาพตัดลำน้ำ
ระดับน้ำ (ม.รทก.) 0.00 0.00 0.00 0.00 ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก.
ภาw CCTV STATION : โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น (TC140701)

1 / 6
2 / 6

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น - image001
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น - image002