ข้อมูลภาพตัดลำน้ำ
ระดับน้ำ (ม.รทก.) 147.06 146.56 141.91 142.56 141.06 ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก.
ภาw CCTV STATION : สะพานบ้านหนองปรือ (TC140702)

1 / 6
2 / 6

สะพานบ้านหนองปรือ - image001
สะพานบ้านหนองปรือ - image002