ข้อมูลภาพตัดลำน้ำ
ระดับน้ำ (ม.รทก.) 49.11 48.61 22.90 24.10 27.20 ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก.
ภาw CCTV STATION : สะพานบ้านเก่า (TC141001)

1 / 6
2 / 6

สะพานบ้านเก่า - image001
สะพานบ้านเก่า - image002