การให้บริการข้อมูล (Webservice)
การให้บริการข้อมูล (Webservice)
Url สำหรับการให้บริการข้อมูล webservice โดยส่งค่ากลับในรูปของไฟล์ XML (eXtensible Markup Language)
ตัวอย่างและคำอธิบายข้อมูลแบบ XML (eXtensible Markup Language)
<?xml version="1.0" encoding="utf-16" ?> <ArrayOfStation> <station> <STN_ID>TC140805</STN_ID> <STN_Name>สนามกีฬาเทศบาลตำบลวังกะ</STN_Name> <CURR_Acc_Rain_15_M>0.5</CURR_Acc_Rain_15_M> <CURR_Acc_Rain_30_M>0.0</CURR_Acc_Rain_30_M> <CURR_Acc_Rain_60_M>0.0</CURR_Acc_Rain_60_M> <CURR_Acc_Rain_1_D>7.5</CURR_Acc_Rain_1_D> <CURR_Acc_Rain_12_H>0.0</CURR_Acc_Rain_12_H> <CURR_Water_D_Level_MSL>0.00</CURR_Water_D_Level_MSL> <CURR_Water_U_Level_MSL>0.00</CURR_Water_U_Level_MSL> <CURR_FLOW>0.00</CURR_FLOW> <CURR_CCTV /> <CURR_STATUS /> <LAST_UPDATE>2021-05-25 12:35:00</LAST_UPDATE> </station> </ArrayOfStation>
Url สำหรับการให้บริการข้อมูล webservice โดยส่งค่ากลับในรูปของข้อมูลแบบ Json
ตัวอย่างและคำอธิบายข้อมูลแบบ Json
[{ "STN_ID": "TC140805", "STN_Name": "สนามกีฬาเทศบาลตำบลวังกะ", "CURR_Acc_Rain_15_M": "0.5", "CURR_Acc_Rain_30_M": "0.0", "CURR_Acc_Rain_60_M": "0.0", "CURR_Acc_Rain_1_D": "7.5", "CURR_Acc_Rain_12_H": "0.0", "CURR_Water_D_Level_MSL": "0.00", "CURR_Water_U_Level_MSL": "0.00", "CURR_FLOW": "0.00", "RF": "RF", "WL": "", "WF": "", "CURR_CCTV": "", "CURR_STATUS": "0", "LAST_UPDATE": "2021-05-25 12:35:00" }]