ข้อมูลภาพตัดลำน้ำ
ระดับน้ำ (ม.รทก.) 116.29 115.79 106.05 107.36 104.27 ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับวิกฤติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก.
ภาw CCTV STATION : สะพานตะนาวศรี (TC141101)

1 / 6
2 / 6

สะพานตะนาวศรี - image001
สะพานตะนาวศรี - image002