สัญลักษณ์สถานี
  หมายถึง สถานีตรวจวัดระดับน้ำ
  หมายถึง สถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝน
สัญลักษณ์สถานการณ์น้ำ
ปกติ
เฝ้าระวัง
เตือนภัย
ขัดข้องไม่เกิน 1 ชั่วโมง
ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน
ขัดข้องเกิน 3 วัน
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ Early Warning System (E)
กรมชลประทาน (R) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (H)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
สถานการณ์ล่าสุด ณ วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 23:20 น.
สถานีตรวจวัด วัน-เวลาข้อมูล ปริมาณฝนสะสม (มม.) ระดับน้ำ
(ม.รทก.)
ปริมาณน้ำ
(ม³/วินาที)
สถานการณ์
15 นาที 12 ชม. 24 ชม. ปริมาณฝน ระดับน้ำ
สนามกีฬาเทศบาลตำบลวังกะ 08/02/2566 23:21 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สะพานดาวดึงส์ 08/02/2566 23:21 0.0 0.0 0.0 54.55 0.00
สะพานบ้านเก่า 08/02/2566 23:21 0.0 0.0 0.5 25.62 99.00
โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 08/02/2566 23:21 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สะพาน กฟผ.อุทิศ 08/02/2566 23:21 0.0 0.0 0.0 40.18 153.20
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 08/02/2566 23:21 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สะพานบ้านหนองปรือ 08/02/2566 23:21 n/a n/a n/a 141.26 0.00
สะพานบ้านบึงหัวแหวน 08/02/2566 23:21 0.0 0.0 0.0 71.35 2.75
สะพานตะนาวศรี 08/02/2566 23:21 n/a n/a n/a 104.33 3.82
สะพานวังปลาหมู 08/02/2566 23:21 n/a n/a n/a 22.80 79.15
สะพานแควใหญ่ 08/02/2566 23:21 0.0 0.0 0.0 24.52 125.10
สะพานบ้านท่าเรือ 08/02/2566 23:21 n/a n/a n/a 5.30 20.26
สะพานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี 08/02/2566 23:21 0.0 0.0 0.0 7.72 50.75
สะพานธนะรัชต์ 08/02/2566 23:21 0.0 0.0 0.0 0.39 -999.00
สะพานสมเด็จพระศรีสุริเยนทร์ 08/02/2566 23:21 0.0 0.0 0.0 0.10 -999.00