สัญลักษณ์สถานี
  หมายถึง สถานีตรวจวัดระดับน้ำ
  หมายถึง สถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝน
สัญลักษณ์สถานการณ์น้ำ
ปกติ
เฝ้าระวัง
เตือนภัย
ขัดข้องไม่เกิน 1 ชั่วโมง
ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน
ขัดข้องเกิน 3 วัน
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ Early Warning System (E)
กรมชลประทาน (R) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (H)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
สถานการณ์ล่าสุด ณ วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 08:09 น.
สถานีตรวจวัด วัน-เวลาข้อมูล ปริมาณฝนสะสม (มม.) ระดับน้ำ
(ม.รทก.)
ปริมาณน้ำ
(ม³/วินาที)
สถานการณ์
15 นาที 12 ชม. 24 ชม. ปริมาณฝน ระดับน้ำ
สนามกีฬาเทศบาลตำบลวังกะ 01/10/2565 08:09 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สะพานดาวดึงส์ 01/10/2565 08:09 0.0 0.0 0.0 56.84 103.70
สะพานบ้านเก่า 01/10/2565 08:09 0.0 0.0 2.5 26.80 163.80
โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 01/10/2565 08:09 0.0 0.0 1.0 n/a n/a
สะพาน กฟผ.อุทิศ 01/10/2565 08:09 0.0 0.0 1.0 40.24 160.20
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 01/10/2565 08:09 0.0 0.0 0.5 n/a n/a
สะพานบ้านหนองปรือ 01/10/2565 08:09 n/a n/a n/a 141.54 0.00
สะพานบ้านบึงหัวแหวน 01/10/2565 08:09 0.0 0.0 0.5 71.79 7.93
สะพานตะนาวศรี 01/10/2565 08:09 n/a n/a n/a 105.01 20.02
สะพานวังปลาหมู 01/10/2565 08:09 n/a n/a n/a 23.13 109.40
สะพานแควใหญ่ 01/10/2565 08:09 0.0 0.0 1.5 24.55 128.20
สะพานบ้านท่าเรือ 01/10/2565 08:09 n/a n/a n/a 6.68 123.41
สะพานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี 01/10/2565 08:09 0.0 0.0 0.0 9.00 181.50
สะพานธนะรัชต์ 01/10/2565 08:09 0.0 0.0 0.0 1.07 -999.00
สะพานสมเด็จพระศรีสุริเยนทร์ 01/10/2565 08:09 0.0 0.0 0.5 1.29 -999.00