สัญลักษณ์สถานี
  หมายถึง สถานีตรวจวัดระดับน้ำ
  หมายถึง สถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝน
สัญลักษณ์สถานการณ์น้ำ
ปกติ
เฝ้าระวัง
เตือนภัย
ขัดข้องไม่เกิน 1 ชั่วโมง
ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน
ขัดข้องเกิน 3 วัน
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ Early Warning System (E)
กรมชลประทาน (R) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (H)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
สถานการณ์ล่าสุด ณ วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 05:35 น.
สถานีตรวจวัด วัน-เวลาข้อมูล ปริมาณฝนสะสม (มม.) ระดับน้ำ
(ม.รทก.)
ปริมาณน้ำ
(ม³/วินาที)
สถานการณ์
15 นาที 12 ชม. 24 ชม. ปริมาณฝน ระดับน้ำ
สนามกีฬาเทศบาลตำบลวังกะ 23/05/2565 05:35 0.0 0.0 44.0 n/a n/a
สะพานดาวดึงส์ 23/05/2565 05:35 0.0 0.0 31.5 58.13 239.40
สะพานบ้านเก่า 23/05/2565 05:35 0.0 0.0 19.5 28.25 163.80
โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 23/05/2565 01:20 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สะพาน กฟผ.อุทิศ 23/05/2565 05:35 0.0 2.5 5.0 40.33 174.20
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 23/05/2565 05:35 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สะพานบ้านหนองปรือ 23/05/2565 05:35 n/a n/a n/a 142.01 0.00
สะพานบ้านบึงหัวแหวน 23/05/2565 05:35 0.0 0.0 8.0 72.02 11.41
สะพานตะนาวศรี 23/05/2565 05:35 n/a n/a n/a 105.13 24.36
สะพานวังปลาหมู 23/05/2565 05:35 n/a n/a n/a 23.70 167.50
สะพานแควใหญ่ 12/04/2565 17:36 0.0 0.0 0.0 24.59 134.40
สะพานบ้านท่าเรือ 23/05/2565 05:35 n/a n/a n/a 6.53 123.41
สะพานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี 23/05/2565 05:35 0.0 0.0 2.0 9.30 221.60
สะพานธนะรัชต์ 23/05/2565 05:35 0.0 0.0 1.5 1.19 -999.00
สะพานสมเด็จพระศรีสุริเยนทร์ 23/05/2565 05:35 0.0 0.0 4.0 1.09 -999.00